https://www.facebook.com/profile.php?id=100083284300072

Algemene verkoopvoorwaarden

HUISREGLEMENT en HUURVOORWAARDEN - VILLA MAGNOLIA Gelegen te Saint-Leonard-de-Noblat (Fr.), Moissannes – Le Maurin 2 - 4 
1. Lexicon 
Het vakantieverblijf: omvat de woning, inboedel, zwembad, tuin en parking welke deel uitmaken van het verhuurde pand als voornoemd; 
De verhuurder: Wim en Rino WOUTERS-MICHIELSEN, Schoolstraat 56 2260 Heultje Westerlo; België. 
De huurder: onder de huurder wordt verstaan de groep welke het vakantieverblijf voor een welbepaalde periode huurt en waarvoor de persoon die het huurcontract onderschrijft zich hoofdelijk verantwoordelijk stelt. 
De huurperiode: de bepaalde periode waarin het pand ter beschikking van de huurder wordt gesteld.

2. Reservering
A. De overeenkomst betreft de huur van de vakantiewoning voor recreatief gebruik, die naar
zijn aard van korte duur is.
B. Alleen reserveringen door personen ouder dan 18 jaar worden aanvaard.
C. Na aanvraag tot reservering volgen binnen 5 dagen de voorlopige bevestiging, de
algemene huurvoorwaarden en de factuur. Deze documenten kunnen dan nagelezen
worden, eventuele aanmerkingen dienen zo spoedig mogelijk gemeld te worden. Indien de
huurder binnen 10 dagen na de reservatieaanvraag geen reactie heeft gekregen, moet hij
contact opnemen met de verhuurder. De overeenkomst wordt pas definitief wanneer het
voorschot wordt betaald.
D. De contactpersoon die de huurovereenkomst en factuur opgestuurd krijgt treedt op namens
de groep. Hij draagt namens de huurders de volledige verantwoordelijkheid en dient alle
overige gasten op de hoogte te brengen van dit huisreglement.
E. De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode.

3. Betaling 
A. De betaling geschiedt als volgt: - 25 % van de huursom binnen 14 dagen na de factuurdatum; - 75% van de huursom en de borgsom 6 weken voor de aankomstdatum; - 100% van de huursom en de borgsom indien de reserveringstermijn korter is dan 6 weken vóór de aankomstdatum. Deze is dan onmiddellijk te betalen bij de toezegging van de reservatie. 
B. De betaling(en) dient(dienen) overgemaakt te worden op rekening van Villa Magnolia nr. IBAN: BE55 9731 8659 9944 met vermelding van het factuurnummer en de huurperiode. 
C. Met de betaling bevestigt de huurder akkoord te gaan met de algemene huurvoorwaarden. 
D. Bij niet tijdige betaling volgt een ingebrekestelling waarna de verhuurder zich het recht voorbehoudt om de reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.

4. Toeslagen
A. Schoonmaak:
De schoonmaakkosten bedragen € 120,00 (indien het huis werd gehuurd voor 6 personen) OF
€ 180,00 (indien het huis werd gehuurd voor meer dan 6 personen);
Indien buitensporige besmeuring en/of wanorde aanleiding geeft tot extra poetswerk zullen
deze bijkomende uren aangerekend worden à rato van € 25,00/uur.
B. Energie:
De kosten voor dagdagelijks gebruik van stroom, water en internet zijn in de huurprijs
begrepen. Exponentieel verbruik wordt in rekening gebracht (bv: het opladen van een
elektrisch voertuig). De meterstanden van elektriciteit worden bij aankomst en vertrek
genoteerd.
C. Huur linnenpakket:
De huur van het bedlinnen bedraagt € 9,00 per persoon.
D. Per persoon zijn 2 handdoeken gratis voorzien. Ook vaatdoeken en keukenhanddoeken zijn ter
uwer beschikking.
E. Toeristenbelasting:
De toeristenbelasting wordt door de verhuurders ten laste genomen en is inclusief de huurprijs.
F. Laattijdigheid – vergeten voorwerpen:
Ingeval er kosten ontstaan omdat het pand niet op het afgesproken tijdstip beschikbaar is,
zullen deze op de huurder verhaald worden.
De verhuurder draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel achtergelaten
materiaal. Dit zal gedurende een redelijke periode bewaard worden. Nasturen kan mits
betaling van de portkosten.

5. Borgsom
A. De borgsom bedraagt € 500,00. Dit bedrag zal aangewend worden in geval van
eventuele schade en/of kosten aan het vakantieverblijf.
B. De borgsom dient samen met de tweede aanbetaling van de huursom te worden voldaan.
In geval de borgsom niet wordt betaald, is de verhuurder gerechtigd de toegang tot de
vakantiewoning te ontzeggen en de overeenkomst te ontbinden.
C. De borgsom wordt na verrekening van eventuele vorderingen: schade, toeslagen binnen de
14 dagen na vertrek teruggestort.
D. Eventuele (verdere) aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet
teniet gedaan. Indien de schade de waarborg overschrijdt, verbindt de huurder zich ertoe
deze te vergoeden binnen de 14 dagen nadat hij van de gevraagde schadeloosstelling op
de hoogte werd gebracht.

6. Annulering 
Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk (of per mail) te geschieden. Hiervoor gelden de volgende regels: • Bij annulering tot 6 weken vóór de dag van aankomst wordt 25% van de huursom in rekening gebracht. • Bij annulering tot 3 weken vóór de dag van aankomst wordt 50% van de huursom in rekening gebracht. • Bij annulering tot 1 week vóór de dag van aankomst wordt 75 % van de huursom in rekening gebracht. • Bij annulering vanaf 7 dagen tot op de dag van aankomst is 100% van de huursom verschuldigd. • Indien binnen 24 uur na de overeengekomen datum - zonder nadere kennisgeving – de vakantiewoning niet wordt betrokken, wordt dit beschouwd als een annulering en is de volledige huursom verschuldigd. • In geval van annulering door de verhuurder worden al de betaalde gelden terugbetaald. 

7. Ontvangst sleutel 
De huurder krijgt, na betaling van het volledige factuurbedrag, een week vóór de aankomstdatum per mail of sms de code van de sleutelkluis waarin de huissleutel is opgeborgen. Deze code mag niet overgedragen of gewijzigd worden. De huurder is niet gerechtigd de sleutel bij te houden of te dupliceren om welke reden dan ook, en dit op straf van een boete van € 50,00 onverminderd de werkelijke kosten. In geval van verlies, diefstal of dgl. zal eveneens een bedrag van € 50,00 aangerekend worden. 

8. Verblijf in het vakantiehuis 
Periodes: A. Weekend: zaterdag vanaf 16:00 uur tot maandag 10:00 uur B. Midweek: maandag vanaf 16:00 uur tot vrijdag 10:00 uur C. Week: zaterdag vanaf 16:00 uur tot zaterdag 10:00 uur • De maximale bezetting voor de woning bedraagt 14 personen. • Onderverhuur is nadrukkelijk verboden. • Verblijf van meer personen dan op de reservering overeengekomen, is niet toegestaan, tenzij anders schriftelijk toegezegd. Hiervoor zal € 15,00 per persoon per nacht aangerekend worden. • Om organisatorische redenen wordt gevraagd om daags vooraf de verhuurders in kennis te stellen van het uur van aankomst. • In het hoogseizoen (juni tot en met september) wordt het vakantiehuis enkel per week verhuurd. 

9. Afspraken
A. Gelieve zorgzaam om te gaan met het vakantieverblijf en de inboedel, zodat ook toekomstige gasten ten volle kunnen genieten van dit mooie vakantieverblijf.
B. Alle zaken die zich in de vakantiewoning bevinden of erbij horen, mogen gebruikt worden op de manier waarvoor ze bestemd zijn. In alle keuken- kasten en -laden is een overzichtelijke lijst/ foto aanwezig die helpt het nodige materiaal te vinden (en ook weer terug te plaatsen).
C. Gelieve geen meubels te verplaatsen tussen de verschillende kamers: dit om eventuele schade en slijtage van meubels, vloeren en muren te voorkomen.
D. Gelieve de beschermende tafellakens te laten liggen op de eettafels.
E. Gelieve geen substanties die zuren bevatten op het keukeneiland te gebruiken/morsen, dit om beschadiging te voorkomen.
F. Het is verboden om binnen in de woning frietketel of gourmet te gebruiken.
G. Er mogen nooit vet-resten in de gootsteen of uitgietbakken gegoten worden.
H. De vaat dient vooraf voldoende afgespoeld te worden zodat er geen etensresten in de vaatmachine terechtkomen.
I. Er mogen absoluut geen voorwerpen of substanties in de toiletten gegooid worden die daar niet thuis horen (luiers, maandverbanden, tampons, maar ook geen vet en voedsel). Enkel de aanwezige biologisch afbreekbare producten mogen bij het reinigen gebruikt worden; chemische producten zijn immers schadelijk voor het ondergrondse afvoersysteem.
J. Het is verboden te roken in de vakantiewoning. Voor wie buiten wil roken: gebruik a.u.b. de asbak in de tuin.
K. Gelieve niet met natte zwemkledij plaats te nemen op de stoffen bankstellen binnen.
L. Dieren zijn niet toegelaten zowel binnen als in de tuin, met uitzondering van geleidehonden voor mensen met een beperking. Dit moet wel vooraf gemeld worden aan de verhuurder.
M. Buiten bevinden zich een comfortabele eet-/picknicktafel en tuinmeubilair; gelieve dan ook het meubilair van de binneninrichting niet naar buiten te verplaatsen (of omgekeerd), dit geldt ook voor televisie- en audioapparatuur.
N. Eigen elektrische toestellen moeten technisch in orde zijn en mogen de elektrische installatie niet overbelasten.
O. In de tuin mogen geen vuurtjes gestookt of vuurwerk afgeschoten worden. Kaarsen ontsteken in de woning is niet toegelaten, op het terras mag dit wel. De beplanting moet ontzien worden; het opzetten van tenten, windschermen of dgl. is verboden.
P. Gebruik van het zwembad door kinderen wordt enkel toegelaten onder strikt toezicht van ouders/begeleiders.
Q. Er is een EHBO-koffer aanwezig in de woning.
R. Om te vermijden dat ongedierte of vuil 's nachts in het zwembad valt, maar ook voor eigen veiligheid, dient het zwembad 's avonds met het afdekzeil gesloten te worden.
S. Bij regenweer is het nodig de tuinkussens droog op te bergen.
T. Er is geen toegang tot de ruimtes die slotvast afgesloten zijn: deze zijn uitsluitend voor privégebruik. 

10. Aansprakelijkheid/ klachten/ schade 
A. De huurder wordt geadviseerd bij aankomst het pand en de inventaris na te kijken zodat tekortkomingen of schade onmiddellijk gerapporteerd kunnen worden. Zo wordt vermeden dat eventuele schade aan huis, tuin of inboedel achteraf verkeerdelijk aangerekend wordt. 
B. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongevallen, diefstal, verlies of schade van welke aard ook, tijdens het verblijf. In dat kader is onder andere het oneigenlijk gebruik van de balustrade van de loopbrug in de living niet toegestaan (bvb hangen, zwieren, …) 
C. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid bij het uitvallen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het gebrekkig of niet functioneren van het internet. De verhuurder engageert er zich wel toe al het nodige te doen om defecten binnen een redelijke termijn in orde te brengen. 
D. De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor de rekening van de verhuurder. Bij eventuele gebreken dient de verhuurder op de hoogte gebracht te worden zodat hij het nodige kan doen voor om het probleem te verhelpen. 
E. Een lijst met nuttige telefoonnummers en adressen zijn te vinden in de aanwezige informatie-map of online op www.magnoliavilla.be
F. De verhuurder stelt een (draadloze) internet-aansluiting ter beschikking. De huurder dient echter rekening te houden met de in Frankrijk geldende normen en voorschriften: het is ten strengste verboden illegaal van internet te down-/ uploaden of te streamen. Hier staan hoge boetes op en dit wordt streng gecontroleerd. De huurder is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het eigen internetgebruik. Indien er boetes worden opgelegd, worden deze aan de huurder doorberekend. De persoonsgegevens van huurder/overtreder worden op verzoek van autoriteiten/auteurs/rechthebbende(n) kenbaar gemaakt. 
G. Mocht de huurder alsnog een klacht willen indienen dan dient deze binnen de week na het verlaten van de vakantiewoning schriftelijk (of per mail) en gemotiveerd aan de verhuurder te worden overgemaakt.
H. De verhuurder is gehouden de privacy van de huurders te respecteren.
Echter, indien nodig kan de verhuurder zijn eigendom betreden om nazicht te doen van de binnen installaties, verwarming, onderhoud van het gazon. De huurder wordt hiervan evenwel telefonisch op de hoogte gebracht.
I. De verhuurder is gemachtigd om aan elk verblijf een einde te stellen wanneer de groep zich duidelijk onverdraagzaam opstelt of de leefregels en een goed nabuurschap niet naleeft, dit zonder de terugbetaling van de gestorte huurbedragen. 

11. Vertrek en eindschoonmaak 
Het vakantiehuis dient op de volgende wijze achter gelaten te worden: • Het huis veegschoon achterlaten • Ovens, koelkast, vaatwasser en diepvries worden door de huurders leeggemaakt en proper achtergelaten. • De BQQ wordt proper achtergelaten (rooster gepoetst, geen kolen meer in de BBQ,…). • Kookplaat en aanrecht dienen proper achtergelaten te worden. • Geen bederfbare etenswaren achterlaten in de kasten. • Alle keukengerei dient afgewassen, afgedroogd en weer op zijn plaats gezet te worden • Dekbedovertrekken en linnengoed deponeren voor de wasmachine. • Eventuele schade melden aan de contactpersoon of verhuurder • 
De vuilnisbakken ledigen: belangrijke nota: In de regio Haut-Vienne (Moissannes) geldt een strikte afvalscheiding-regeling. In de nabijheid van de woning bevinden zich afvalcontainers. (Zie info-map in de woning) De huurder is aansprakelijk voor de eventuele boetes bij het niet-naleven van deze regelgeving. 

12. Toepasselijk recht 
Op al deze voorwaarden en op bepalingen uit de huurovereenkomst/huisregels als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing